Činovníci a jejich povinnosti

RYCHTÁŘ Rychtář je nejvyšším představitelem každé obce,župy nebo Veleobce.Měl by to být člověk klidný,čestný,spravedlivý musí si umět získat respekt.Je povinen dbát o členskou základnu a její omlazování.Při nastálé hrozbě dání obce či župy do klidu je povinen toto okamžitě nahlásit rychtáři nejvyššího stupně.Při odchodu z funkce předá svému nástupci rychtářské právo, veškerou dokumentaci a dary které byly v jeho úschově.
MÍSTORYCHTÁŘ
Místorychtář je zkušený,klidný ve své funkci se neustále zdokonaluje podle potřeby zastupuje rychtáře.
PANTATÍNEK
Pantatínek je činovníkem zkušeným,přímého a čestného vystupování,je strážcem pořádku a jednoty a svornosti v obci.Má plné právo ponaučit i rychtáře ,kdyby se odchýlil od zájmů obce a župy.Nesmí připustit,aby se při zasedáních projednávaly soukromé záležitosti,působí jako poradce.
PANÍMAMINKA
Panímaminka její hlavní činnost je dbát o stylovou čistotu krojů a baráčnického oblečení.Stará se o prapor a májku se šafářkou podává staročeskou poctu chlebem a solí,dbá na to ,aby se pocta podávala zásadně před zasedáním.
SYNDIK
Syndik je jedna z nejdůležitějších funkcí,musí mít velké organizační schopnosti.Je vždy slušný a poctivý nebot´jménem obce či župy je ve styku s ostatními obcemi ,župami a státní správou.Připravuje program všech zasedání,vyřizuje veškerou korespondenci, má k dispozici razítko obce,nedostaví li se rychtář,místorychtář je oprávněn řídit zasedání.
BERNÍ
Berní je hospodářem všech financí v obci,župě i Veleobci,stará se o veškeré finanční záležitosti.Vede berní knihu s přesnými záznamy o příjmech a výdajích,musí se řídit platnými zákony o účetnictví.
SLÍDIL ÚČTU
Slídil účtu provádí kontrolu berního a všech činovníků kteří hospodaří s financemi obce.Před výročním zasedáním musí provést kontrolu berní knihy a všech účtú ,dokladů a faktur.Kontroluje zda byla provedena inventura veškerého majetku obce.Pokud ja vše v pořádku žádá o udělení výprostného.
KONTRIBUČNÍ
Kontribuční vybírá kontribuci-členské příspěvky
VZDĚLAVATEL
Vzdělavatel vychovává tetičky a sousedy v čestné ,obětavé baráčníky a vlastence.Dbá na dodržování spolkových regulí,baráčnických zvyklostí,na důstojné a správné zacházení s rychtářským právem
ŠVANDYMISTR
Švandymistr má na starost přípravu a organizaci všech výchovných,kulturních,zábavných a propagačních akcí v obci a župě.U akcí kde je nutný souhlas státní správy,policie zajistí se syndikem a rychtářem veškerá povolení.Je hlavním pořadatelem,musí mít u sebe veškerá povolení
ŠAFÁŘ
Šafář se stará o veškerý majetek obce společně s panímaminkou podává staročeskou poctu
KRONIKÁŘ
Kronikář vede kroniku a zapisuje do ní veškeré dění v obci.
GRATULANT
Gratulant má v evidenci veškeré jmeniny,narozeniny a hlavně významná životní jubilea .Podává gratulace písemně nebo ústně,osobní návštěvou u souseda či tetičky.
PRAPOREČNÍK
Praporečník musí být zdatný protože nosí prapor který vyžaduje fyzickou sílu.O prapor se musí pečlivě starat a udržovat ho v čistotě .Nosit prapor se považuje za velkou čest.Nikdy se nenosí přes rameno,ale pouze v pase na řemeni,vztyčený kolmo.
DRÁB
Dráb dbá na důstojný průběh jednání.Dohlíží na pořádek nejen při zasedáních,ale i na všech baráčnických akcích,drába musí každý poslechnout má právo pokutovat ,vybraná částka se dává do domečku.V průvodu jde dráb po straně vždy na straně po státní vlajce a praporu
PONOCNÝ
Ponocný zapálením svíce a troubením na roh zahajuje slavnostní zasedání,stejně jako dráb jde v průvodu po straně ,vždy za státní vlajkou a praporem.
Zápatí stránek
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one